Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Byczyna

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa w m. CIECIERZYN Nieruchomość niezabudowana składająca się z dwóch działek, użytkowana jako grunt orny. Działka sąsiaduje z działkami rolnymi, terenami zabudowanymi i drogą. Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa i energetyczna napowietrzna. Kształt działki – wielokąt o regularnych bokach.
  Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 185/2 i 186/5, k.m. 2
  powierzchnia 0,0788 ha
 2. Księga Wieczysta OP1U/00042266/8 i KW 72760 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: tereny przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.
 4. CENA ogłoszonej do zbycia nieruchomości na własność wynosi:
    10.047,00
  + 22% VAT
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
  Uwaga: Nieruchomość może zostać zbyta z jednoczesnym ustanowieniem przez Nabywcę nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na nieodpłatnym prawie przebiegu sieci wodociągowej i dostępności do niej w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, remontem i konserwacją w pasie gruntu niezbędnym do wykonywania tych czynności z obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego po wykonaniu tych czynności na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej zapisanej w księdze wieczystej KW OP1U/00042266/8.
 6. Przetarg odbędzie się 21.12. 2009r.o godz.1000 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju Nr 18.
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 1.004,70 nie później niż do dnia 15.12.2009r.  Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie w B.S. Namysłów o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 ( liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu (+22% VAT), Należność płatna przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów  o/ Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez  usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty szacunkowe w kwocie – 400,98 zł, przed podpisaniem aktu notarialnego oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 13. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie , 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
 15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

  Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2003r, Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży ww. działki. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.

  Byczyna 16.11.2009r.

Metryczka
 • opublikowano:
  18-11-2009 08:36
  przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×