Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Referent w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 Referent w Referacie Współpracy Europejskiej,
Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Iwona Sarnowska zamieszkała w Byczynie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Iwona Sarnowska spełniła warunki określone w ogłoszeniu o naborze.
Po rozmowie kwalifikacyjnej kandydatka otrzymała ocenę pozytywną.

/-/ BURMISTRZ BYCZYNY
mgr Paweł Wąsiak
Zastępca Burmistrza


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Referent w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu :
 
1. Iwona Sarnowska           -            Byczyna

/-/ BURMISTRZ BYCZYNY
mgr Paweł Wąsiak
Zastępca Burmistrza


BURMISTRZ BYCZYNY
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 
referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Byczynie

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe z tytułem magistra,
b) co najmniej 3 letni staż pracy
c) wiedza z zakresu aktów prawnych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej oraz sektora pozarządowego w szczególności ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych,
d) doświadczenie związane z działalnością lub współpracą z szeroko pojętymi organizacjami pozarządowymi.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera w środowisku Windows (Word i Excel) oraz systemów informatycznych,
b) umiejętność formułowania pism urzędowych,,
c) umiejętność analizowania i interpretowania materiałów źródłowych i sporządzania informacji, sprawozdań , analiz,
d) dyspozycyjność.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw z zakresu udzielania i kontroli wykorzystania przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym,
b) realizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
c) realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;
 
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) oryginał kwestionariusza osobowego.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, pocztą elektroniczną na adres: um@byczyna.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi w terminie do dnia 10.07.2008 r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.byczyna.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593 z późn. zm.).
 
Byczyna, dnia 24.06.2008 r.

 
                                                            Na oryginale podpisał 
                                                             Burmistrz Byczyny
                                                            Mgr inż. Ryszard Gruner

Metryczka
  • opublikowano:
    24-06-2008 13:14
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    28-07-2008 09:53
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×